EpochType.BURNIN

Contents

EpochType.BURNIN#

EpochType.BURNIN = 3#